دستور العمل هزينه هر مقاله بيشتر


هر نفر می تواند چند مقاله را از طریق سامانه کاربران سایت کنفرانس ثبت نماید، که در صورت تایید چند مقاله توسط داوران هزینه ثبت نام مقاله اول بصورت کامل می باشد. هزینه ثبت نام هر یک از مقالات بعدی برای شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری به ترتیب زیر می باشد:

 

ثبت نام با مقاله حضوری به صورت آزاد: 2500000  ریال

ثبت نام با مقاله حضوری به صورت دانشجویی: 1500000 ریال

 

ثبت نام با مقاله غیر حضوری به صورت آزاد: 1800000 ریال

ثبت نام با مقاله غیر حضوری به صورت دانشجویی: 1300000 ریال