محور های کنفرانس

علوم اقتصادی و سرمایه گذاری

علوم جغرافیایی و زمین شناسی

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، کارتوگرافی و سنجش از دور (RS)

معماری، عمران و شهرسازی

مدیریت و برنامه ریزی روستایی و شهری

رسانه، استارت آپها و فناوری اطلاعات

کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق

تاریخ، فرهنگ و ادبیات

گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی

جامعه شناسی و مردم شناسی

علوم رفتاری و روانشناسی

پزشکی و گردشگری سلامت

مدیریت و کارآفرینی و حسابداری 

علوم ورزشی و تربیت بدنی

 

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.