نام مدرس

هزینه کارگاه (تومان)

شرکت کنندگان

ظرفیت کارگاه

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

دکتر سعید جوی زاده، دکتر موسی عوض زاده، دکتر محمد امینی فارسانی

150000

0

30

----

مکاتبات بین المللی در پژوهشگری 

دکتر سعید جوی زاده

150000

0

30

----

مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI­  

دکتر سعید جوی زاده

150000

0

30

----

کار آفرینی در 7 روز

دکتر سعید جوی زاده

150000

0

30

----

نویسنده شو (اصول نگارش کتابهای علمی)

مژگان صداقت

150000

0

30

----

معجون پژوهشگری