اعضای کمیته اجرایی

دبیران اجرایی کنفرانس:

دکتر سعید جوی زاده