اعضای کمیته اجرایی

دبیران اجرایی کنفرانس:

دکتر سعید جوی زاده -دکتر مجتبی حاجی زاده 
 
 
مدیر هماهنگی و روابط عمومی  :
دکتر خاطره اژدری
 

مسئول دبیرخانه :

منیژه براهیمی

 

اعضای کمیته اجرایی:
زهرا رنجبر
اعظم هوشیار
فاطمه حسین پورفرزانه
محمد یزدانی 
مژگان صداقت
حوریه اعرابی مقدم
سارا کاویانی
پریوش مرادی
علیرضا حسینی
علی سعیدی نیا
فریبا صیادی