اعضای کمیته علمی

دکتر مجتبی یمانی(دانشگاه تهران )

دکتر محمود جعفری دهقی(دانشگاه تهران)

دکتر ایرج تیموری (دانشگاه تبریز)

دکتر کمال امیدوار (دانشگاه یزد)

دکتر محسن شاطریان (دانشگاه کاشان )

دکتر محمد حسن یزدانی(دانشگاه محقق اردبیلی)

دکتر حسن حضرتی (دانشگاه تهران)

دکتر چعفر یاحقی(دانشگاه فردوسی مشهد )

دکتر علیرضا قیامتی (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر سعید رضا اکبریان رونیزی(دانشگاه شیراز)

دکتر ابراهیم رستگار(دانشگاه شیراز)

دکتر فرزانه ساسان پور(دانشگاه خوارزمی)

دکتر علی درویشی بلورانی(دانشگاه تهران)

دکتر سعید نگهبان (دانشگاه شیراز)

دکتر تقی طاووسی(دانشگاه سیستان و بلوچستان)

غلامرضا معمارزاده طهران​(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

دکتر فرامرز بریمانی (دانشگاه مازندران)

دکتر مهران فاطمی (دانشگاه میبد )

دکتر محمد بافقی زاده (دانشگاه پیام نور اهواز )

دکتر علی قربان پور دشتکی(دانشگاه حکیم سبزواری )

دکتر مرضیه رضایی(دانشگاه هرمزگان )

دکتر هادی نیری (دانشگاه کردستان )

دکتر محمود خسروی(دانشگاه سیستان و بلوچستان )

دکتر همت الله رورده(دانشگاه مازندران)

دکتر مرضیه موغلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار )

دکتر ایرج تیموری (دانشگاه تبریز)

دکتر علی اصغر عبداللهی (دانشگاه باهنر کرمان )

دکتر فاطمه السادات میر احمدی(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

دکتر بهروز ارسطو(سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج  کشاورزی)

دکتر نگین فلاح(سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  )

دکتر طیبه اکبری از ایرانی(دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر رسول حیدری(دانشگاه کاشان)

دکتر سید حجت موسوی (دانشگاه کاشان)

دکتر صدیقه کیانی(دانشگاه کاشان)

دکتر محمد امین خراسانی(دانشگاه تهران)

دکتر سید عباس احمدی (دانشگاه تهران)

دکتر اکرم نیرنیا (دانشگاه علم و صنعت ایران )

دکتر موسی نوشی(دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر سید عبدالعلی کمانه (دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر اسدالله خورانی (دانشگاه هرمزگان)

دکتر ناصر رضایی (پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)

دکتر محمد رضا شهبازبگیان (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر رسول مهدوی نجف آبادی (دانشگاه هرمزگان)

دکتر عبدالمجید میرزا علیان دستجردی(دانشگاه هرمزگان )

دکتر نصرت الله نجفی (دانشگاه تبریز) 

دکتر فاضل امیری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)

طیبه طباطبایی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)

دکتر فرزین عبداللهی (دانشگاه هرمزگان )

دکتر لیلا جعفری(دانشگاه هرمزگان)

دکتر عدنان صادقی لاری (دانشگاه هرمزگان)

دکتر منصوره شمیلی(دانشگاه هرمزگان )

 

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.
To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.