دکتر زهرا حجازی زاده 

استاد دانشگاه خوارزمی تهران

دبیر علمی کنفرانس

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.