سخنرانان کلیدی کنفرانس

لیست سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی دانشمندان کشور های جاده ابریشم

دکتر سید کاظم علوی پناه 

دکتر پرویز کردوانی 

دکتر بهلول علیجانی 

دکتر مهدی الوانی

دکتر کرامت الله زیاری 

دکتر شهربانو عریان 

دکتر کوروش پرند

استاد سحاب 

دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات

دکتر فاطمه کاتب 

دکتر غلامعلی افروز

دکتر غلامرضا کریمی

دکتر عسکر جلالیان

دکتر سیروس ایزدی

دکتر جبار کوچکی نژاد